A saucerful of secrets Billabong (Billabong del´a mea) Datum: 09.11.2009 Ort: Leipzig Prüfer: Hans-Joachim Hahn Ergebnis: Bestanden mit 70 Punkten (sehr gut) Begleithundeprüfung A/B zurück zu den Hunden